สำนักวิชาศึกษาทั่วไป General Education


Copyright © 2016 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์/โทรสาร 02 329 8220
E-mail : gened@kmitl.ac.th
KMITL-GenEd